GDPR – Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Cheriest tmi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2019 ja on voimassa toistaiseksi.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Cheriest tmi, y-tunnus 2502330-5, PL 29, 40321 Jyväskylä.

Tietosuojavastaava: Jonna Sirkkiä, , puh. 040 328 3234

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen Cheriest kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja liiketoiminnan kehittämistä, tuotteiden ja palveluiden markkinointia, yhteydenottopyyntöihin vastaamista (esim. nettisivujen, puhelimen tai sosiaalisen median kautta), verkkosivuston arviointia, toimitusta, laskutusta ja perintää, asiakassuhteiden ylläpitämistä, kirjanpitoa, takuukäsittelyä, arvontoja ja asiakastyytyväisyyskyselyjä varten.

Henkilötietojen vastaanottajat:

Cheriest:n keräämiä ja käsittelemiä asiakastietoja voivat käsitellä Cheriest:n yhteistyökumppanit tai järjestelmätoimittajat seuraavasti:

  • Pankit maksun käsittelyä varten
  • Kirjanpitäjä laskutusta ja kirjanpitoa varten

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi: henkilön nimi, mahdollisesti asema, yritys/organisaatio, laskutustiedot ja www-sivujen osoite sekä yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista.

 

TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilauksista ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoitukseen. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu etukäteen kirjallisesti asiakkaan kanssa.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen: .

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen: .

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).